بسم الله الرحمن الرحیم

     
  اتیب راهی است طولانی و پر از همه خطر ها  
     
   

__________________________________________________