تقویم سال1394 بلوچستان
 

برای  تحويل سال 1394 خورشیدی کلیک اینجا


 
  فروردين  |  ارديبهشت  |  خرداد  |  تير  |  امرداد  |  شهريور   مهر  |  آبان  |  آذر  |  دى  |  بهمن  |  اسفند  
 
تقويم سال ١٣٩٤ بلوچستان بزرگ
Balochistan CALENDAR - 1394
 
: لحظه تحويل سال بوقت اروپاى غربى 
روز جمعه ٢٠ مارس ٢٠١٥ 
ساعت ٢٣ و ٤٥ دقيقه و ١١ ثانيه
: لحظه تحويل سال بوقت ايران 
روز شنبه ١ فروردين ١٣٩٤ 
ساعت ٢ و ١٥ دقيقه و ١١ ثانيه


فروردين ١٣٩٤
March-April 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٤
 

3

١٣

2

١٢

1April

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٢١

10

٢٠
 

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

 

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18


|   | ١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى | ١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى |


ارديبهشت ١٣٩٤
April-May 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

24

٣

23

٢

22

١

21

 

١١

1 May

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

١٨

8

١٧
 

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤
 

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

 

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٦ ارديبهشت = عید مبعث


خرداد ١٣٩٤

May- June 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

22

 

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١٥
 

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 June

١٠

31

٩

30

٢٢

12

٢١
 

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

 

٣١
 

21

٣٠
 

20

 |  ١٣ خرداد = تولد امام دوازدهم |


تير ١٣٩٤
June-July 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤
 

25

٣

24

٢

23

١

22

 

 

١٢

3

١١

2

١٠

1 July

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩
 

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥
 

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

 

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

  |    ٢٧ - ٢٨ تير = تعطيلات عيد فطر   | ١٧ تير = شهادت حضرت على |


امرداد ١٣٩٤
July-August 2015
 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢
 

24

١
 

23

 

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

١٦
 

7

١٥

6

١٤

5

١٣
 

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Agu

٢٣

14

٢٢
 

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

٣٠
 

21

٢٩
 

20

٢٨
 

19

٢٧
 

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

 

٣١

22

٢٠  امرداد = شهادت امام جعفر صادق


شهريور ١٣٩٤
August-September 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

 

١٣
 

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Sep

٩

31

٨

30

٧

29

٢٠

11

١٩
 

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

 

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

 


مهر ١٣٩٤
September-October 2015
 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

25

٢

24

١

23

 

١٠

2

٩

1 Oct

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

١٧

9

١٦
 

8

١٥

7

١٤

6

١٣

5

١٢

4

١١

3

٢٤

16

٢٣
 

15

٢٢

14

٢١

13

٢٠

12

١٩

11

١٨

10

 

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

٢٧

19

٢٦

18

٢٥

17

١٠ مهر =  غدیر خم ٢ مهر = عید قربان


آبان ١٣٩٤
October-November 2015
 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

23

 

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١٥
 

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Nov

٩

31

٢٢

13

٢١
 

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

 

٣٠

21

٢ آبان = عاشورا ١ آبان = تاسوعا


آذر ١٣٩٤
November-December 2015

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦
 

27

٥
 

26

٤
 

25

٣
 

24

٢
 

23

١
 

22


 

 

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1 Dec

٩

30

٨

29

٧

28

٢٠
 

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

 

٣٠
 

21

٢٩
 

20

٢٨
 

19

٢١ آذر = شهادت امام رضا  


دى ١٣٩٤
December 2015- January 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

25

٣

24

٢

23

١

22

 

١١
 

1 Jan

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

١٨

8

١٧
 

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

 

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٨ دى = تولد پیامبر


بهمن ١٣٩٤
January- February 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

22

١

21

 

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

١٦
 

5

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1 Feb

١١

31

١٠

30

٢٣

12

٢٢
 

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٢ بهمن =  انقلاب


اسفند ١٣٩٤
February-March 2016

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

26

٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١

20

١٤
 

4

١٣

3

١٢

2

١١

1 Mar

١٠

29

٩

28

٨

27

٢١

11

٢٠
 

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

 

٢٩

19

٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت ٢٣ اسفند = وفات حضرت فاطمه